CERERE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

CERERE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Judecătoria / Tribunalul / Curtea de apel  … ( trebuie menţionată denumirea instanţei
competente să judece cererea dumneavoatră. Nu vă faceți griji, conform art.131, respectiv
art.132 din Codul de procedură civilă, la primul termen de judecată, judecătorul este obligat,
din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general,
material şi teritorial să judece cauza, iar dacă instanţa se declară necompetentă, dosarul este
trimis de îndată instanţei judecătoreşti competente)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul  (nume, prenume) ………………….., cu domiciliul în ……………………., având codul
numeric personal ……………………., ( dacă cererea se depune prin mandatar, reprezentant
legal sau avocat, se precizează în plus „ prin …………………. nume, prenume” )
sau
Subscrisa (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în …, având codul unic de
înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţulul/contul
bancar …, prin reprezentant ꜜ⁾  (nume ….., prenume …..)/prin consilier juridic (nume …..,
prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în …..,
ꜜ⁾ Conform art. 151 din Codul de procedură civilă :
(1) Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie
legalizată.
(2) Avocatul şi consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii.
(3) Reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii
sale.
(4) Reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din
registrul public în care este menţionată împuternicirea lor.
(5) Organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi
ori alte entităţi fără personalitate juridică, înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie
legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiţie.
în contradictoriu cu pârâtul (nume …, prenume …), cu domiciliul în …, cod numeric
personal …ꜜ⁾ / în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice …) cu sediul în
…, având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în
registrul comerţulul/contul bancarꜜꜜ⁾… formulez prezenta
ꜜ⁾ Precizați codul numeric al pârâtului dacă îl cunoașteți. Dacă nu îl cunoașteți, conform
art.194 din Codul de procedură civilă, menționarea acestui element de identificare al
pârâtului nu este obligatorie.
ꜜꜜ⁾ Precizați codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare
în registrul comerţulul/contul bancar al pârâtei persoană juridică dacă îl cunoașteți. Dacă nu
îl cunoașteți, conform art.194 din Codul de procedură civilă, menționarea în cuprinsul cererii
a acestor elemente de identificare ale pârâtei nu este obligatorie.

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună …
În fapt, arătăm că …ꜜ⁾
ꜜ⁾  Precizați aspectele ce justifică cererea dumneavoastră de chemare în judecată în raport de
obiectul acesteia.
În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile …ꜜ⁾
ꜜ⁾ Enumerați articolele din legislație în baza cărora v-ați formulat pretenţiile.
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu
interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară …ꜜ⁾
ꜜ⁾ Puteți solicita încuviințarea oricăreia dintre aceste probe sau chiar încuviințarea tuturor
celor patru variante, dacă apreciați că vă sunt de folos în demonstrarea susținerilor
dumneavoastră.
În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri….., în copii certificate pentru
conformitate cu originalul, în …. exemplare.ꜜ⁾
ꜜ⁾ Enumerați înscrisurile pe care le depuneți o dată cu cererea de chemare în judecată.
Pe fiecare înscris pe care îl anexați prezentei cereri scrieți, în josul paginii sau unde se
poate și este vizibil, pe fiecare pagină, mențiunea „ Conform cu originalul” și semnați lângă
această mențiune. Acesta este modul în care certificați pentru conformitate cu originalul
înscrisurile pe care doriți să le depuneți o dată cu cererea de chemare în judecată.
În cadrul probei cu testimoniale, solicităm citarea în calitate de martori a numiţilor
(nume …, prenume …) ….., cu domiciliul în … (adresa completă a martorilor : localitate, str.,
nr., bloc, scară, etaj, nr. ap.), pentru dovedirea celor expuse mai sus şi solicităm citarea
acestora.
În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, sub sancţiunea aplicării
dispoziţiilor art. 358 Codul de procedură civilă (în cazul în care pârâtul refuză să răspundă la
interogatoriuꜜ⁾ sau nu se înfăţişează, instanţa poate socoti aceste împrejurări ca o
mărturisire deplină ori numai ca un început de dovadă în folosul aceluia care a propus
interogatoriul) , pentru dovedirea următoarelor aspecte …
ꜜ⁾ În cazul în care pârâtul este o persoană juridică, conform art.355 din Codul de procedură
civilă, acesta va răspunde în scris la interogatoriul pe care va trebui să îl ataşati cererii de
chemare în judecată.
În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviinţarea următoarelor
obiective …..ꜜ⁾
ꜜ⁾ Alegeți specialitatea în conformitate cu clasificarea prevăzută în Ordinul Ministerului
justiției nr.199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice

judiciare. ( de exemplu, în cazul partajului bunurilor, specialitatea evaluări proprietății
imobiliare, evaluări bunuri mobile, contabilitate etc.)
Precizați obiectivele evaluării. ( de exemplu, în cazul partajului bunurilor, stabilirea valorii
reale și actuale a casei/apartamentului, terenului, mașinii etc., precum și stablirea loturilor
ce i-ar reveni fiecăruia dintre soți, stabilirea faptului că unul dintre soți a avut o contribuție
mai mare la veniturile familiei ).
De asemenea, solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2
Codul de procedură civilă. ꜜ⁾
ꜜ⁾ Mențiunea este opțională. Dacă nu doriți să vă prezentați în instanță, conform art. 411
alin.1 pct.2 din Codul de procedură civilă, cauza se judecă și în absența dumneavoastră,
dacă ați precizat în cererea de chemare în judecată faptul că doriți ca judecarea acesteia să
se facă și în lipsă.
În conformitate cu art. 453 Codul de procedură civilă, solicităm instanţei să oblige pârâtul la
plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest procesꜜ⁾ .
ꜜ⁾ De exemplu cheltuielile reprezentând onorariile avocaţilor/ experților/ sumele cuvenite
martorilor pentru cheltuielile de transport, cazare sau masă etc.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în … exemplare.ꜜ⁾
ꜜ⁾ Conform art.149 alin. 1 din Codul de procedură civilă „Când cererea urmează a fi
comunicată, ea se va face în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în afară
de cazurile în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe
calităţi juridice, când se va face într-un singur exemplar. În toate cazurile este necesar şi un
exemplar pentru instanţă.” ( de exemplu: dacă vreți să dați în judecată două persoane ce nu
au același reprezentant/avocat, cererea va fi întocmită în 4 exemplare, câte unul pentru
fiecare parte adversă, unul pentru instanță și unul îl păstrați dumneavoastră, pentru că pe
acest din urmă exemplar vă va pune lucrătorul de la registratura instanței o ștampilă cu
numărul de înregistrare al cererii).
Fiecare exemplar al cererii de chemare în judecată va fi însoțit de copiile certificate după
înscrisurile la care ați făcut referire mai sus.
Dacă nu doriți să vă deplasați la sediul instanței pentru a depune cererea, aceasta din
urmă poate fi transmisă: 
• prin reprezentant convențional (persoană pe care ați împuternicit-o prin procură /
împuternicire să vă reprezinte/să depună cererea pentru dvs.) ;
• prin poştă, cu confirmare de primire și , în mod ideal, cu conținut declarat sau prin
curier;
• prin fax sau prin poşta electronică ( cererea se înregistrează şi primeşte dată certă
prin aplicarea de către lucrătorul de la registratura instanței a ştampilei de intrare).
Dacă taxa judiciară de timbru pe care ați achitat-o are o valoare mare, cel mai sigur este
să depuneți chitanța originală la registratura instanței, întrucât prin ștampila cu numărul de

înregistrare ce vi se aplică pe cererea de chemare în judecată/adresa de înaintare aveți
dovada depunerii.

Anexăm dovada îndeplinirii procedurii prealabile.ꜜ⁾
ꜜ⁾ Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va depune numai dacă este necesar. Astfel,
în conformitate cu art.193 alin.1 din Codul de procedură civilă „ Sesizarea instanţei se poate
face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, dacă legea prevede în mod expres
aceasta. ”
De exemplu, Legea contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 prevede în mod expres, la
art.7 alin.1, următoarele: „ Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ
competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii
publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de
zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive
temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului, poate introduce plângerea prealabilă, în
cazul actelor administrative unilaterale, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai
târziu de 6 luni de la data emiterii actului ”.
Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de…ꜜ⁾
ꜜ⁾ În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80 / 26 iunie
2013 privind taxele judiciare de timbru, anumite acţiuni şi cereri introduse la instanţele
judecătoreşti sunt supuse taxelor judiciare de timbru, existând în același timp și cazuri în
care justițiabilul este scutit de aceste cheltuieli.
Taxele judiciare de timbru  se stabilesc în mod diferenţiat , după cum obiectul acțiunii/ cererii
este sau nu evaluabil în bani, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
80 / 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru.
Anexăm procura în original /copie legalizată /delegaţia de reprezentare/copie legalizată de
pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant.ꜜ⁾
ꜜ⁾ Mențiunea este opțională. Dacă cererea se face prin mandatar, reprezentant legal sau
avocat se anexează în plus și procura în original/copie legalizată/împuternicirea
avocaţială//copie legalizată după înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel

Descarcă formularul aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *